mAnkety | Moneybookers | mLink | Inzeráty |
 

CZ PL     

KDYBY NEBYLO VÁNOC

Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, kdyby nebylo Vánoc? Stalo by se vůbec něco ve vašem životě? Možná někteří z vás byste byli rádi, kdyby Vánoce nebyly, hlavně ty povrchní a světské Vánoce; vždyť byste byli zbaveni různých starostí a útrat, které s Vánocemi máte. Jenže já hovořím o těch duchovních a Božích Vánocích, o době, kdy slavíme narození Božího Syna.

1. Jistě že souhlasíte se mnou, že Vánoce jsou nejkrásnější dobou v roce. Kolik to krásy a kouzla je spojeno s touto dobou! Jen si poslechnete ty překrásné písně, koledy a chvalozpěvy. Vánoce jsou dobou zpěvu a radosti. Nejstarší vánoční chorál slyšíme z úst andělů, když radostně a hlasitě Boha chválí slovy: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". (Lukáš 2:14). Nebýt Vánoc tyto zpěvy bychom neměli. Hlavně bychom neznali písně a koledy, které přinesly lidem tolik požehnání jako "Tichá noc", "Narodil se Kristu Pán", a "Nesem vám noviny, poslouchejte" a jim podobné.

2. Bez Vánoc bychom neměli stromeček, ani barevná světla. Ne, my se neklaníme stromečku ani nectíme barevná světla. Věřícím lidem stromeček poukazuje na to, že Kristus, který se narodil z čisté Panny Marie v Betlémě, později zemřel na dřevě kříže za naše hříchy. Světla zase poukazují na to, že Kristus je Světlo tohoto světa a Cestou vedoucí k Otci nebeskému. (Jan 14:6).

3. O Vánocích jsou všichni lidé naplněni radostí, dobrou vůlí a láskou. Téměř celý svět aspoň na chvíli je naplněn snášenlivostí a dobrou vůlí. Sousedé, kteří na sebe delší dobu nehovořili, o Vánocích si podávají ruce a přejí vše nejlepší. Proto se nám zdá, že o Vánocích kousek nebe sestoupilo na zem. Jinak by tomu nebylo.

4. Bez Vánoc bychom neměli krásné pozdravy. Já vím, že některé pozdravy mnoho neříkají a za mnoho nestojí. Jenže pro člověka nemocného a opuštěného tyto vánoční pozdravy nebo malinký dárek poukazují na to, že není zapomenut a že někdo o něj dbá. Pro nemocné a opuštěné lidi takové pozdravy jsou morální vzpruhou, požehnáním a posilou. A myslím, že i pro zdravého člověka vánoční pozdravy jsou povzbuzením, hlavně když přijdou od přátel a známých kdesi z daleka.

5. Bez Vánoc bychom byli bez lásky, bez milosrdenství a bez pochopení. Právě Kristus, jehož narození slavíme o Vánocích, nás učí, jak žít v bratrské lásce, úctě a pochopení. Vánoce nás učí jak si máme navzájem odpouštět naše přestupky.

6. Bez Vánoc bychom se nemohli opravdové radovat, protože bychom ani nevěděli, co opravdová radost je. Poselství prvních vánoc zní takto: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost, jež bude pro všechen lid, protože se vám dnes narodil Spasitel, to jest Kristus Pán, v městě Davidové." (Lukáš 2:10-11, Zilkův překlad).

7. Konečné, kdybychom neměli vánoc, byli bychom bez Spasitele a proto bez naděje. Kdyby Kristus zůstal na trůnu své nebeské slávy, lidstvo by i nadále zůstalo v hříchu a bez zachránce.

Kristus se právě proto narodil a později zemřel na kříži, aby nás vykoupil. Proto dnes o vánocích nemysleme pouze na jídlo, dárky, stromeček a dovolenou. Radujme se z narození Božího Syna a našeho Vykupitele. Otevřme Betlém svého srdce a pozveme tam Pána Ježíše, aby nás uzdravil od sobeckosti i pýchy a očistil nás od různého hříchu, a aby v nás kraloval. Potom se snažme slovem i skutkem někomu prokázat dobrou vůli. Dopomozme někomu letos prožít Vánoce v požehnání a radosti. Hlavně si vzpomeňme na nemocné, staré a opuštěné lidi, kterých je v tomto světe tolik!

Zdá se mi, že mnozí otázku pomáhání řeší asi tak, jak to rozřešil majitel útulku v Betlémě před dvěma tisíci léty, když řekl Marii a Josefovi: "Nemáme pro vás místo". My také často pro lidi nemáme místo v automobilu i v domově, protože pro ně nemáme místo ve svém srdci. A proto si nejdříve najděme místo ve svém srdci pro Krista Krále a Spasitele a On nám dopomůže najít místo i čas pro lidi, kteří naši pomoc a útěchu potřebují. Snažme se o to, abychom vzdali slávu na výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi šířili pokoj a dobrou vůli. Zároveň děkujme Pánu Bohu za krásu a požehnání Jeho vánoc, bez nich bychom byli bez Spasitele a proto bez naděje

Józa Novák            


 Vše pro Vaši internetovou prezentaci  Portál sv. Isidora  Hra k procvičení znalosti Biblických veršů.  CD, DVD, gramodesky, mince, knihy aj.  Víra na Internetu  Stránka sběratele obalů od čokolád  Ambit - Adresář českého katolického internetu 


[CNW:Counter]